Öğrenim Yaşamı ve Öğrenim Ortamları

Öğrenim Yaşamı Düzenlenmesi

Öğrencinin davranışlarında istenilir değişmeler meydana getirmek ancak kendi yaşantıları ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla öğretmen, gelişim seviyesine uygun olarak öğrenci için saptadığı eğitim hedeflerine yine ancak onun yaşantıları yoluyla ulaşmasını sağlayabilecektir. Bu amaçla öğretmen, öğrencisini eğitim hedeflerine ulaştıracak öğrenim yaşamı daha önceden planlar.

Okul programları öğrencinin bir yıl içinde yapacakları öğrenim yaşamı üniteler ve konular halinde göstermiştir, öğretmen bu üniteleri ve konuları, öğrencinin gelişim seviyesine uygun hale çevirerek ve önceden saptadığı eğitim hedeflerine göre ayarlayarak öğrenim yaşantıları haline getirir. Böylece yıllık, haftalık veya ünite, konu ya da günlük planlar yapar.

Öğrenim YaşamıÖğrenim yaşamı düzenlenmesinde öğretmene daha çok eğitim bilim yardım eder. Eğitim psikoloji ise öğretmene, öğrenim yaşantıları ile öğrencilerin gelişim seviyeleri arasındaki dengeyi sağlayacak ipuçları verir. Böylece öğrencinin gelişim görevleri ile öğrenim yaşantıları arasındaki dengenin sağlanmasında öğretmene yardımda bulunur.

Makalelerimizde yeri geldikçe öğrencilerin hangi yaşta hangi gelişim görevlerini yapmaları gerektiği, hangi gelişim seviyelerinde neleri öğrenebilecekleri ve yapabilecekleri belirtilmiştir. Özellikle öğrenmeye ilişkin ünitelerde öğrenim yaşantılarının nasıl düzenleneceğine ilişkin bilgiler ve yollar sunulmuştur.

Öğrenme Ortamının Hazırlanması

Öğretmenin saptadığı öğrenim yaşantıları için elverişli bir ortam hazırlanmadıkça öğrenmenin gerçekleştirilmesi mümkün olamaz. Bizim eğitim sistemimizde öğretim daha çok sınıfta olmakta, bazen de sınıf dışına taşmaktadır. Öğrenme ortamı sınıfın içi ve dışı ile bir bütündür. Bu yüzden öğretmen, öğrenme ortamını hazırlarken yalnız sınıf içini değil sınıf dışı etkileri de dikkate almak zorundadır.

Öğrenme ortamını hazırlamada hem öğrenme için gerekli fiziksel şartları, hem de psikolojik şartları iyi düzenlemek gerekir. Fiziksel şart lar okul binasının, sınıfın, okul çevresinin, eğitim araç ve gereçlerinin eğitime ve öğrencilerin fiziksel sağlığına uygunluğunu kapsamakta; psikolojik şartlar ise öğrenme için hazırlanacak duygusal ve sosyal havanın, sınıf yönetiminin ve disiplinin eğitime ve akıl sağlığına uygunluğunu kapsamaktadır.

Öğrenme ortamının hazırlanmasında, eğitim psikolojisi daha çok psikolojik şartların; eğitbilim ise, fiziksel şartların iyileştirilmesi ile uğraşan Her iki bilim de öğretmene iyi bir öğrenme ortamı hazırlamada yardımda bulunur. Bu amaçla eğitim psikolojisi, öğrencinin uyumunda eğitimin rolünü, öğrencinin iyi bir uyum sergilemesi için gerekli eğitim tedbirlerini öğrencinin akıl sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca akıl sağlığının öğrenmeye etkisini, eğitimin yönetiminin ve disiplinin etkili yollarını, öğretmenle öğrenciler arasında ve öğretmenle öğrenciler arasında iyi ilişkiler kurulmasını araştırır ve denemeler yaparak öğretmenin uygulayabileceği kurslar verir.

Makalelerimizde yeri geldikçe her ünitede, özellikle de kişiliğin gelişim uyumu ile akıl sağlığına ve öğrenmeye elverişli ortam ünitelerinde iyi bir öğrenme ortamı hazırlamaya ilişkin bilgiler ve yollar sunulmuştur.

Davranış bilimlerinin son on yıl içindeki yaptıkları araştırmalar öğrenmede sosyal grupların büyük bir önem taşıdığını ortaya koymuş olduğundan, yeri geldikçe, sosyal gruplar üzerinde özellikle daha geniş durulmuştur. Çünkü bireyin üyesi olduğu aile, okul, oyun ve bunlara benzer grupların birey üzerindeki etkileri ve bireyin üye olarak grup içinde statüsü, rolü, gruba karşı ve grubun diğer üyelerine karşı tavrı, bireyin üyesi olduğu grubun sosyal statüsü, onun davranışlarına çok büyük kilerde bulunmaktadır. Böylece insanın davranışlarının örülmesinde değişmesinde sosyal grupların öneminin çok büyük olduğu bundan on öncekinden daha çok anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.